تاثیر کیفیت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- اهم نتایج مدل و آزمون فرضیات به تبیین زیر بوده می باشد

  1-1-1-­ نتیجه­ آزمون فرضیه­ اول پژوهش

در فرضیه اول ارتباط ی بین دقت پیش بینی سود و افق نگهداری سهام اعم از کوتاه مدت و بلند مدت آزمون گردید. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه ها نشان داد که ارتباط­ی معنا­داری بین دقت پیش بینی سود و افق نگهداری سهام هست.  و همانطور که در فصل قبل نظاره کردیم مقدار احتمال آماره والد برای دقت پیش بینی برابر با 000/0 (معنادار و مثبت) می باشد . پس می­توان از معنادار بودن این ارتباط نتیجه گرفت که افزایش و کاهش دقت پیش­بینی سود برروی تصمیمات سرمایه­گذاری شرکت ها در انتخاب بین  سرمایه­گذاری بلند مدت و کوتاه مدت تاثیرگذار می­باشد. و اما ارتباط­ی مثبت بین دقت پیش­بینی سود و افق نگهداری سهام به این معنا می باشد که، احتمال رخداد یک (سرمایه­گذاری بلند­مدت) برای افق نگهداری بیش­تر از صفر (سرمایه­گذاری کوتاه مدت) می باشد[1]. و نکته­ی مهم این می باشد که ، با در نظر داشتن ضریب تعیین- که در این فرضیه فقط 0.15 می­باشد- نتیجه­ی حاصله بیانگر این مطلب می باشد که، شرکت­های سرمایه­گذاری تا حدی به میانگین دقت پیش­بینی سود  شرکت­های سرمایه­پذیر در چند سال قبل از سرمایه­گذاری توجه و اعتماد کرده و افق نگهداری سهام خود را تغییر داده­اند. و اما نتیجه­ی کلی از این فرضیه موافق با مبانی نظری می باشد.

پیش بینی سود حسابداری مهم می باشد و اما ارتباط بین پیش بینی سود و ارزش سهام شرکت زمانی مهم می باشد که سرمایه گذاران بر این باور باشند که برآوردهای سود صحیح بوده و از دقت لازم برخوردار می باشد. پس خطای پیش بینی سود برای سرمایه گذاران مهم می باشد زیرا بر تصمیمات آن­ها تاثیر می­گذارد (کردستانی و باقری،1388)  که این موافق با نظریه­ی ساربان­ها (1389)و آشتاب و نظری و علیپور(1392) و خدادادی و جانجانی(1389) می­باشد.

1-1-2- ­ نتیجه­ آزمون فرضیه دوم پژوهش

در فرضیه دوم ارتباط­ی بین دقت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با تغییرات حجم سرمایه گذاری در دفاتر سرمایه گذار  آزمون گردید مقدار آماره t برای دقت پیش بین  برابر با 28/0- (بی معنی) می باشد یعنی دقت با تغییرات حجم ارتباط معناداری ندارد.پس با در نظر داشتن این آزمون می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاران بدون توجه و اعتماد  به دقت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر (به گونه میانگین سه ساله) حجم سرمایه گذاری خود را تغییر می­دهند و این مخالف با نظریه جهانخانی و صفاریان (1382)و جان جانی(1389) و گودمن(2013) بوده اما موافق با نظریه ی فتحی و معتمدی می باشد.

1-1-3-     نتیجه­ آزمون فرضیه­ سوم پژوهش

در فرضیه سوم ارتباط ی بین دقت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با بازده سهام همان شرکت، مورد  آزمون قرار گرفت .مقدار آماره t برای دقت پیش بینی در این فرضیه  برابر با 14/3 (معنادار و مثبت)، می باشد یعنی دقت پیش ­بینی سود با لگاریتم بازده بازار ارتباط مستقیم معناداری دارد. و زیرا ضریب تعیین در این فرضیه برابر با 0.18 درصد بود، و بر اساس نظریه(گود من و همکاران.2013) -مبنی بر نمود توانایی پیش­بینی داخلی مدیران در پیش­بینی سود- تاحد ی ، می­توان به تصمیم­گیری­های مدیران شرکت­ها و پیش­بینی های داخلی آن­ها اعتماد نمود .

و از آنجا که بازده کل سهام در بورس اوراق بهادار، همواره مورد توجه تصمیم­گیرندگان اقتصادی و مالی می باشد.و این شاخص نشان دهنده بازدهی کل بازار سهام می باشد و کارشناسان مالی و اقتصادی جامعه توجه زیادی به این شاخص دارند. آن­ها با بهره گیری از بازده کل سهام در بورس اوراق بهادار به تحلیل وضعیت و ارزیابی عملکرد می­پردازند. به علاوه­که بخشی از بازده سهام را سود دریافتی سهام­داران تشکیل می­دهد، سود نشانه­ای می باشد که موجب تغییر باورهای سرمایه گذاران می گردد و تغییر قیمت اوراق بهادار نیز معیار قابل نظاره­ای از تغییر نظام مند باورهای سرمایه گذاران می باشد که تحت تأثیر محتوای اطلاعاتی سودهای حسابداری تغییر یافته می باشد. (پاکدامن و همکاران ،1390)

و اما طبق نتیجه­ی این فرضیه، سرمایه گذاران  با نظاره­ی میانگین دقت پیش بینی شرکت سرمایه پذیر در چند سال قبل از سرمایه­گذاری، می­توانند به این عدد تا حدی اعتماد کرده و بازده سهام مطلوب را ؛ در آن بیابند.

و این موافق با نظریه­ی جان جانی(1389) و طالب نیا (1389) و فرث (2005)و مخالف با نظریه­ی کلارسون(2002) و همکارانش و ساربانها (1387)و آشتاب می باشد.

[1] که در این پژوهش یک نمایانگرنگهداری سهام به صورت  بلندمدت.و صفر نشانگر کوتاه مدت بودن آن می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

باتوجه به اهداف مطرح شده فوق و این که این پژوهش تاثیر کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر را بر روی تصمیم­گیری­های شرکت سرمایه­گذار، مورد مطالعه قرار می­دهد لذا سوالاتی که ذهن پژوهشگر را در این راستا به خود مشغول می­کند به تبیین زیر قابل اظهار می باشد:

1-1-1- ­ سوال اصلی پژوهش

آیا بین کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر  با تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری شرکت سرمایه­گذار در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست؟

1-1-2- ­ سوال های فرعی پژوهش

1- آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با افق نگهداری سهام  اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایه­گذار ارتباط معنی داری هست؟

2-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات حجم سرمایه­گذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایه­گذار ارتباط معنا داری هست ؟

3-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با بازده سهام آن  شرکت در کل آزمون سود ارتباط معنا داری هست؟

4-آیا بین دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با بازده عملیاتی آن شرکت ارتباط معنا داری هست؟

5-آیا بین دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات نسبت ارزش دفتری هر سهم به ارزش بازاری آن  طی سال ارتباط معنا­داری هست؟

6-آیا بین دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با بازده غیرعادی آن شرکت ارتباط معناداری هست؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری