پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر اعتیاد به کار بر فرسودگی شغلی کارکنان ادارات دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

وابسته های شیفته شدن باکار

به خاطر اینکه شیفته شدن به کار به عنوان نقطه مقابل فرسودگی معرفی گردیده، پس انتظار می رود که شیفته شدن با کار با عدم وجود معضلات سلامتی ارتباط داشته باشد. به راستی مطالعات گذشته عیان نموده اند که شیفته شدن با کار ارتباط ای منفی با ناراحتی های روانی و جسمی دارد.

در ارتباط با رضایت از زندگی ، کارکنان شیفته با کار سخت کار می کنند زیرا آنها کارشان را دوست دارند (انگیزش درونی) نه به خاطر اینکه آنها توسط یک میل درونی قوی به جلو رانده               می شوند.مطالعه های گذشته نشان داده اند که کارکنان شیفته با کار رضایت شغلی بالائی را گزارش نموده اند. به علاوه مصاحبه های کیفی ساختاری نشان داده اند که  کارکنان شیفته با کار عناصری فعال می باشند. هم چنین به نظر می رسد با فعالیت های دیگر بیرون از محیط کاریشان نیز شیفته هستند. این  مطلب بیانگر این موضوع می باشد که رضایت از زندگی آنها بالاست.

در نهایت ، چهار دلیل برای این سوال هست که چرا کارکنان شیفته با کار پیش روی کسانی که با کار خود شیفته نیستند بهتر وظائف خود را انجام می دهند,

 • اغلب احساسات مثبت نظیر شادابی ، لذت و اشتیاق را تجربه می کنند.
 • سلامتی بیشتری را تجربه می کنند.
 • منابع شغلی و منابع فردیشان را خودشان خلق می کنند.
 • احساس شیفته شدن را به دیگران انتقال می دهند.

همچنانکه در بالا ذکر گردید، “شوفلی” و همکارانش (2006) نشان دادند که کارکنان شیفته با کار عملکرد درون شغلی و فرا شغلی و ابتکارو خلاقیت بالائی را گزارش نموده اند.به علاوه یک مطالعه که در بین کارکنان هتل ها و رستوران های اسپانیایی صورت گرفت نشان داد که سطح شیفته شدن کارکنان با کار تاثیر مثبتی بر روی فضای خدماتی این هتل ها و رستوران ها داشته و بروز رفتارهای فرا نقشی و رضایت مشتری قابل پیش بینی می باشد. پس به نظر می رسد شیفته شدن با کار ارتباط مثبتی با عملکرد شغلی دارد(Shimazu& Schaufeli, 2009, 497)

رفتارهای معتادان به کار و توجه های کاری

عجین شدن به کار به درجه ای که افراد از لحاظ روانشناسی با شغل فعلی شان شناخته می شوند ، تصریح دارد. “اسپنس و رابینز” (1992) همبستگی مثبتی میان عجین شدن با کار با مقیاس های اعتیاد به کار که خود طراحی کرده بودند، گزارش نمودند.

هم چنین شواهد اخیر ارتباط مثبت میان عجین شدن با کار و رفتارهای شهروندی را نشان می دهند نظیر این ارتباطات اظهار کننده این موضوع  می باشد که کارکنانی که به شدت با کار خود عجین شده اند تمایل دارند به دیگران در شغلشان یاری برسانند.

نوشته های مفهومی در خصوص موضوع اعتیاد به کار ، در این حوزه که معتادین به کار ، کارکنانی هستند که فکر می کنند از کارشان لذت می برند ، متفاوت می باشند، تعدادی از این افراد ادعا می کنند که به این دلیل کار می کنند که کارشان را دوست دارند. یافته های تحقیقات ارتباط مثبت میان  عجین شدن با کار و لذت از کار و ارتباط ضعیف میان تمایل درونی به کار با لذت از کار را نشان داده اند. ارتباط مثبت میان عجین شدن با کار و لذت از کار به وضوح ارتباط مثبت میان عجین شدن با کار و رضایت شغلی که به گونه منظم در ادبیات آمده می باشد، نمی باشد و امکان اینکه عجین شدن با کار شبیه لذت از کار یک توجه باشد ، مورد انتظار نیست. “اسپنس و رابینز”(1992) ارتباط مثبتی را میان دو شاخص (عجین شدن با کار و تمایل درونی با کار) با استرس شغلی ، گزارش نمودند. “بورکی” (2000) دریافت که استرس همبستگی مثبت و مهمی با مقیاس ((احساس تمایل)) دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مفهوم سازی معناداری در کار[1]

علیرغم گرایش هائی که اخیراً در ارتباط با موضوع فوق وجود داشته، تاکنون تئوری ای در خصوص موضوع معنای کار مطرح نگردیده می باشد. اولین کار کلاسیک تحقیقاتی که در خصوص این مفهوم توسط ” تیم تحقیقات بین اللملی کار” صورت پذیرفت، تنها یک مدل ذهنی را ارائه نمود که بر این تصور مبتنی بود که معنای کار توسط انتخابها و تجارب افراد و در حوزه محیطی و سازمانی که درآن کار و زندگی می کنند، مشخص می گردد. این مدل ذهنی معنای کار را در قالب 6 مطلب و نمایه مهم به تصویر کشیده می باشد. که 4 تای آنها عبارتند از:

 • محوریت کار[2]
 • گرایش های گویا[3]
 • گرایش های اقتصادی[4]
 • ارتباطات بین فردی

کار یکی از اساسی ترین و مهمترین فعالیت های افراد در جوامع مدرن می باشد. این ادعا که کار تأثیر مرکزی و اساسی در زندگی اشخاص بازی می کند، در بیشتر کشورهای صنعتی به صورت تجربی مورد طرفداری واقع شده می باشد. مطالعه هائی که توسط “دوبین” و دیگران صورت پذیرفته برای توسعه این مفهوم مفید بوده می باشد. او بیان نمود که محوریت کار به درجه ای از اهمیت که کار کردن در زندگی هر شخص در یک زمان خاص دارد، تصریح می کند. به گونه کلی، دریافته شده می باشد که کار در مقایسه با دیگر حوزه های زندگی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. معمولاً این مطلب مورد توجه واقع شده که کار از اهمیت بیشتری نسبت به تفریح، اجتماع و مذهب برخوردار و در مطالعات زیادی از لحاظ اهمیت پس از خانواده رتبه بندی شده می باشد. (Harpaz& Snir, 2003, 8)

[1] -The Meaning of Work

[2] work centrality

[3] expressive orientation

[4] – economic orientation

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • تببین ارتباط میان اعتیاد به کار و ابعاد آن با فرسودگی شغلی
 • ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از فرسودگی شغلی کارکنان
 • آگاه کردن مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی در خصوص پیامدهای منفی اعتیاد به کار
 • تشویق کارکنان به حفظ تعادل میان زندگی و کار

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر اعتیاد به کار بر فرسودگی شغلی کارکنان ادارات دولتی  با فرمت ورد