تاثیر کیفیت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

  1-1-1-­ انواع سرمایه گذاری از نظر افق زمانی

1- سـرمایه گذاری بلندمدت : به طبقه­ای از سرمایه گذاری­ها گفته می­گردد که به قصد بهره گیری مسـتمر در فعالیت­های واحد تجاری نگهداری گردد. یک سرمایه گذاری هنگامی به عنوان دارایی غـیرجاری طبقه­بندی می­گردد که قصد نگهداری آن برای مدت طولانی به وضوح قابل اثبات باشد یا توانایی واگذاری آن توسط سرمایه گذار مشمول محدودیت­هایی باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- سرمایه گذاری جاری : به طبقه­ای از سرمایه گذاری­ها گفته می­گردد که سرمایه گذاری بلندمدت نباشد(استاندارد شماره 15 حسابداری ایران،1386).

  1-1-1-1-شرایط احراز سرمایه گذاری بلند مدت

براسـاس تعـریف سـرمایه گـذاری بلـندمدت مندرج در بند [1]5، سرمایه گذاری فقط زمانی بـه عنوان بلندمدت طبقه بندی می­گردد که قصد نگهداری آن برای مدت طولانی به وضوح قابل اثبات باشد یا این­که در اقدام محدودیت­هایی در توانایی واگذاری آن توسط واحد تجاری وجـود داشـته باشد. این اصل صرف نظر از این­که سرمایه گذاری مورد نظر سریع المعامله در بازار باشد یا نباشد، مصداق دارد. پس سرمایه گذاری بلندمدت مشتمل بر موارد زیر می باشد:

الف. سـرمایه گذاری در واحد تجاری فرعی و وابسته یا تسهیلات بلندمدت اعطایی به این واحدها؛

ب . سـرمایه گذاری­هایی که اساساً جهت حفظ، تسهیل و گسترش فعالیت یا روابط تجاری موجـود انجام شده می باشد (این سرمایه گذاری­ها اصطلاحاً سرمایه گذاری­های تجاری نام گرفته می باشد)؛

ج . سرمایه گذاری­هایی را که نمی­توان واگذار نمود، یا بدون تأثیر عمده برفعالیت­های واحد تجاری قابل واگذاری نیست.

د . سرمایه گذاری­هایی که با قصد بهره گیری مستمر توسط واحد تجاری نگهداری می­گردد و هدف آن نگهـداری پرتفویـی از سرمایه گذاری­ها جهت تأمین درآمد و یا رشد سرمایه برای صاحبان سرمایه واحد تجاری می باشد(همان منبع).

       1-1-1-2-نکته مهم در مورد سرمایه گذاری بلند مدت

تـنها در شـرایطی کـه معـیارهای پیش­گفته احراز گردد، سرمایه گذاری را می­توان بلندمدت تلقـی کـرد. ایـن واقعیـت که یک سرمایه­گذاری برای مدت نسبتاً طولانی نگهداری شده اسـت، لـزوماً بـه معنای بلند مدت بودن سرمایه­گذاری نیست. در سایر موارد که معیارهای مـزبور احـراز نگـردد، سـرمایه­گـذاری(اعـم از سریع المعامله در بازار یا سایر) به عنوان سرمایه­گذاری جاری طبقه­بندی می­گردد(همان منبع).

[1] مقصود تعریف در قسمت قبلی سرمایه گذاری بلند مدت

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

باتوجه به اهداف مطرح شده فوق و این که این پژوهش تاثیر کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر را بر روی تصمیم­گیری­های شرکت سرمایه­گذار، مورد مطالعه قرار می­دهد لذا سوالاتی که ذهن پژوهشگر را در این راستا به خود مشغول می­کند به تبیین زیر قابل اظهار می باشد:

1-1-1- ­ سوال اصلی پژوهش

آیا بین کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر  با تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری شرکت سرمایه­گذار در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست؟

1-1-2- ­ سوال های فرعی پژوهش

1- آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با افق نگهداری سهام  اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایه­گذار ارتباط معنی داری هست؟

2-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات حجم سرمایه­گذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایه­گذار ارتباط معنا داری هست ؟

3-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با بازده سهام آن  شرکت در کل آزمون سود ارتباط معنا داری هست؟

4-آیا بین دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با بازده عملیاتی آن شرکت ارتباط معنا داری هست؟

5-آیا بین دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات نسبت ارزش دفتری هر سهم به ارزش بازاری آن  طی سال ارتباط معنا­داری هست؟

6-آیا بین دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با بازده غیرعادی آن شرکت ارتباط معناداری هست؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری