عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر کیفیت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- روش­های گردآوری اطلاعات

در این پژوهش برای جمع­آوری اطلاعات از روش کتابخانه­ای بهره گیری گردید. در این روش مقاله­های موجود در نشریات معتبر که از سایت­های علمی اینترنتی اخذ گردیده­، به علاوه مجله­های علمی، نمایه­ها، پایان­نامه­های دکترا و کارشناسی­ارشد و کتاب­های مرتبط با موضوعات بهره گیری گردید. در این پژوهش برای جمع­آوری اطلاعات از سایت سازمان بورس اوراق بهادار همانند سایت مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی[1] وسایت شبکه جامع اطلاع رسانی ناشران و سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران[2] و  نرم­افزار ره­آورد جدید وتدبیر پرداز بهره گیری گردید.

1-2- ابزار گردآوری اطلاعات

به مقصود جمع­آوری داده­های مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای پژوهش از بانک­های اطلاعاتی در نرم افزار«ره­آورد جدید» و «تدبیر پرداز» بهره گیری گردید و در مواردی که داده­های موجود در این بانک­های اطلاعاتی ناقص بود، به آرشیوهای دستی موجود در کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار و سایت­های مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی و سایت شبکه جامع اطلاع رسانی ناشران و سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران مراجعه گردید به عنوان مثال به دلیل نیاز به جزییات اطلاعات سرمایه­گذاری در دفاتر سرمایه­گذار درفرضیه­ی اول و دوم این پژوهش  مجبور شدیم– به دلیل نبودن اطلاعات در نرم­افزار «ره­آورد جدید» یا «تدبیر پرداز»- به سایت شبکه جامع اطلاع رسانی ناشران مراجعه نماییم و از صورت­های مالی حسابرسی شده شرکت­های سرمایه­گذاری در آن بهره گیری نماییم.

اطلاعات مربوط به مبانی نظری و تئوریک پژوهش، به صورت کتابخانه­ای و با بهره گیری از کتب و مقالات فارسی و انگلیسی جمع­آوری شده می باشد. هم­چنین جهت آزمون فرضیه­ها و در نهایت تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار Excel و همچنین نرم افزارهای SPSS  و Eviews6استفاده شده می باشد.

1-3- فرضیه­های پژوهش

در این پژوهش به مقصود فراهم آوردن پاسخ علمی برای سوالات پژوهش فرضیه­هایی به تبیین زیر فراهم گردید:

فرضیه اول: بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با افق نگهداری سهام اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایه­گذار ارتباط معنی­داری هست.

فرضیه دوم: بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات حجم سرمایه­گذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایه­گذار ارتباط معناداری هست .

فرضیه سوم: بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با بازده سهام آن  شرکت در کل آزمون سود ارتباط معناداری هست.

فرضیه چهارم: بین دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با بازده عملیاتی آن شرکت ارتباط معناداری هست.

فرضیه پنجم: بین دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات نسبت ارزش دفتری هر سهم به ارزش بازاری آن طی سال ارتباط معناداری هست.

فرضیه ششم: بین دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با بازده غیرعادی آن شرکت ارتباط معناداری هست.

[1] http://codal.ir

[2] http://www.fipiran.com

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

باتوجه به اهداف مطرح شده فوق و این که این پژوهش تاثیر کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر را بر روی تصمیم­گیری­های شرکت سرمایه­گذار، مورد مطالعه قرار می­دهد لذا سوالاتی که ذهن پژوهشگر را در این راستا به خود مشغول می­کند به تبیین زیر قابل اظهار می باشد:

1-1-1- ­ سوال اصلی پژوهش

آیا بین کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر  با تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری شرکت سرمایه­گذار در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-2- ­ سوال های فرعی پژوهش

1- آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با افق نگهداری سهام  اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایه­گذار ارتباط معنی داری هست؟

2-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات حجم سرمایه­گذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایه­گذار ارتباط معنا داری هست ؟

3-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با بازده سهام آن  شرکت در کل آزمون سود ارتباط معنا داری هست؟

4-آیا بین دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با بازده عملیاتی آن شرکت ارتباط معنا داری هست؟

5-آیا بین دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات نسبت ارزش دفتری هر سهم به ارزش بازاری آن  طی سال ارتباط معنا­داری هست؟

6-آیا بین دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با بازده غیرعادی آن شرکت ارتباط معناداری هست؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری