عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر کیفیت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- ساختار کلی پژوهش

فصل اول: به اظهار موضوع، اهداف پژوهش، فرضیه­های پژوهش، روش پژوهش، نحوه جمع آوری داده­ها، اظهار متغیرها، قلمرو پژوهش، جامعه آماری ، تعریف اصطلاحات و واژگان تخصصی پرداخته می باشد.

فصل دوم: مروری فشرده بر ادبیات حسابداری در زمینه­ی پژوهش دارد. ضمن تصریح به مباحث تئوریک مطرح شده در این زمینه، مروری بر پژوهش­های تجربی انجام شده در داخل و خارج از ایران را اظهار می­کند.

فصل سوم: به اظهار فرضیه­های پژوهش، متغیرهای مورد مطالعه و جامعه آماری، نحوه جمع آوری اطلاعات و در نهایت چگونگی آزمون فرضیه­ها و مدل آماری به کار رفته اختصاص یافته می باشد.

فصل چهارم: به تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات دریافت شده اختصاص یافته می باشد.

فصل پنجم: مربوط به نتیجه گیری­ها و پیشنهادات شامل تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها، پیشنهادات برای پژوهش­های آتی می باشد.

1-2- اختصار فصل

آغاز به اظهار مساله در مورد موضوع پژوهش و ضرورت آن پرداختیم و  سپس با اظهار اهداف مختلف پژوهش به تعریف انواع مدل­ها و متغیرها و فرضیه­ها پرداختیم و پس از آن روش آماری و تجزیه و تحلیل آن را تبیین دادیم و پس از آن نیز به قلمرو پژوهش پرداخته و سرآخر تعریفی کوتاه بر واژگان تخصصی داشتیم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

باتوجه به اهداف مطرح شده فوق و این که این پژوهش تاثیر کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر را بر روی تصمیم­گیری­های شرکت سرمایه­گذار، مورد مطالعه قرار می­دهد لذا سوالاتی که ذهن پژوهشگر را در این راستا به خود مشغول می­کند به تبیین زیر قابل اظهار می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-1- ­ سوال اصلی پژوهش

آیا بین کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر  با تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری شرکت سرمایه­گذار در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست؟

1-1-2- ­ سوال های فرعی پژوهش

1- آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با افق نگهداری سهام  اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایه­گذار ارتباط معنی داری هست؟

2-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات حجم سرمایه­گذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایه­گذار ارتباط معنا داری هست ؟

3-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با بازده سهام آن  شرکت در کل آزمون سود ارتباط معنا داری هست؟

4-آیا بین دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با بازده عملیاتی آن شرکت ارتباط معنا داری هست؟

5-آیا بین دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات نسبت ارزش دفتری هر سهم به ارزش بازاری آن  طی سال ارتباط معنا­داری هست؟

6-آیا بین دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با بازده غیرعادی آن شرکت ارتباط معناداری هست؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری