عنوان کامل پایان نامه :

 طریقه تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی)

قسمتی از متن پایان نامه :

زمان و ساعت دیده بانیبرای اینکه بتوان عوامل جوی دیده بانی شده را از ایستگاههای متعدد هواشناسی دریافت و روی نقشه های سینوپتیک ترسیم و واکاوی نمود ، در مرحله اول لازم می باشد کلیه گزارشات در رأس ساعت معینی انجام گردد و همزمان باشند و جهت اجرای این مقصود بستگی به این دارد که تمام ایستگاههای دیده بانی از ساعت های محلی ( وقت محلی ) بهره گیری ننموده و مبدأ زمان معینی را در نظر بگیرند . برای این مقصود از وقت و زمان متوسط نصف النهار گرینویچ UTC ( زمان متناسب شده بین المللی ) بهره گیری میشود و کلیه ایستگاههای هواشناسی موظفند گزارش خود را ، رأس ساعت معین UTC تهیه و ارسال نمایند . اختلاف افق تهران با ساعت گرینویچ سه ساعت و 31 دقیقه می باشد اما برای محاسبه وقت UTC در ایستگاههای هواشناسی ایران از ساعت رسمی کشور سه ساعت و 30 دقیقه کسر می کنیم یعنی ساعت 12 ظهر بوقت تهران ، ساعت 8/30 صبح بوقت گرینویچ        می باشد.

با بهره گیری از ویژگی های مهم بارندگی و با بهره گیری از روش سینوپتیک ، کشور ایران به پنج ناحیه آب و هوایی تقسیم شده می باشد ، که عبارتند از :

 • ناحیه خزر غربی
 • ناحیه خزر شرقی
 • ناحیه کردستان
 • ناحیه آذربایجان و زاگرس اصلی
 • ناحیه خراسان شمالی
 • ناحیه خشک ( علیجانی ، 1379 ، 139- 138 )
  • عوامل آب و هوایی
   • عرض جغرافیایی و تابش

تابش خورشید منبع اصلی انرژی سیاره زمین و عامل اصلی کنترل حیات آب و هوا در سطح زمین به شمار می آید . انرژی خورشید ، با کنترل حرارت سطح زمین ، پراکندگی زمانی و مکانی رطوبت و فشار را نیز تعیین می کند . ( کاویانی و همکار ، 1387 ، 57)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از آنجا که عرض جغرافیایی بر دما و بارش و به تبع پوشش گیاهی موثر می باشد و این عوامل به هر نحوی تحت تاثیر این عامل قرار دارند .

 عرض جغرافیایی به وجودآورنده زاویه تابش می باشد و به گونه کلی عرض جغرافیایی یکی از عوامل عمده تغییرات در کسب انرژی تابشی توسط سطح زمین می باشد که تغییرات دما و تفاوت های آب و هوایی را باعث می گردد ؛ زیرا جهت قرار گیری زمین درمدار گردش خود بدور خورشید ، طوری می باشد که بیشترین تابش خورشیدی بر مدار استوای زمین می تابد . بطوریکه زاویه تابش در این مدار همیشه نزدیک به قائم و یا قائم می باشد و حداکثر انرژی به حداقل سطح می رسد ، سپس در فاصله بین مدار استوا و مدار راس السرطان در نیمکره شمالی و مدار راس الجدی در نیمکره جنوبی که محدوده تقریبا 23 درجه شمالی و جنوبی را شامل می گردد بیشترین انرژی تابیده می گردد و بعد از این دو مدار زاویه تابش رفته رفته حالت مایل پیدا کرده و انرژی رسیده از خورشید می بایستی بر سطح گسترده تری تابیده گردد ، پس مقدار انرژی ثابت بایستی سطح بیشتری را گرم نماید پس هر چه از دو مدار فوق دور شویم اندازه انرژی دریافتی کاسته میشود به طوریکه در قطب ها به حداقل می رسد .( اصغری مقدم ،1384، 31) اکنون که کشور ما در بخش جنوبی منطقه معتدله قرار دارد ، در منطقه حنوب کشور ما با تابش عمودی و مستقیم نور خورشید مواجه هستیم ولیکن با پیشروی به سمت مناطق بالاتر و شمال کشور نور خورشید به صورت متمایل تر می تابد و به این شکل انرژی دریافتی از خورشید به مراتب کمتر و اندازه درجه حرارت کاهش می یابد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • آیا کمبود بارش و نوسانات جوی و آب و هوایی در کاهش راندمان تولیدات کشاورزی تأثیر موثری دارد ؟
 • آیا فقدان اطلاعات در بکارگیری بهتر منابع آبی در کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی تأثیر نافذ دارد ؟
 • آیا کاهش اندازه حجم منابع آبی ناشی از خشکسالی در کاهش اندازه محصولات کشاورزی و تنوعات و در نهایت در چگونگی توسعه روستاهای شهرستان ورامین موثر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه