پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر اعتیاد به کار بر فرسودگی شغلی کارکنان ادارات دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

یکی از راههای دستیابی به شناخت و آگاهی  و روشن کردن مجهولات برای بشر بهره گیری از پژوهش علمی می باشد. بنابه تعریف، پژوهش علمی فرآیندی می باشد نظامند و منطقی برای دست یافتن به پاسخ یا پاسخ هایی برای یک سوال و یا چندین سوال می باشد. در این مسیر می توان از روش های مختلفی بهره گیری نمود تا به نتایج علمی دست پیدا نمود. هر تحقیقی بسته به نوع هدف پژوهش و گزاره های پژوهش بایستی از روش خاصی انجام گردد. در ادامه روش تحقیقی که در این پژوهش مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد مطرح می گردد.

روش پژوهش

به گونه کلی روش‌های پژوهش در علوم رفتاری را می‌توان با در نظر داشتن دو ملاک تقسیم نمود. الف) هدف پژوهش و ب) نحوه گردآوری داده‌ها( سرمد و همکاران، 1377). بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات پژوهش توصیفی( غیر آزمایشی) و از نوع همبستگی می باشد. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که به دنبال کاربردی کردن دانش موجود برای حل مسائل و معضلات موجود می باشند. بدین معنی که با به کارگیری نظریه های موجود کوشش در حل مسائل می نمایند. لذا تحقیقات کاربردی به دنبال مرز شکنی و گسترش مرزهای دانش نیستند. لذا با در نظر داشتن اینکه پژوهش حاضر بر حل مسئله فرسودگی شغلی کارکنان تمرکز دارد لذا از نوع هدف کاربردی می باشد. اما در خصوص شیوه های گرد آوری اطلاعات دو روش موجود می باشد که روش اول روشهای آزمایشی بوده که اطلاعات مورد نیاز از طریق دستکاری متغیر مستقل و در شرایط کاملا آزمایشگاهی به دست می آید. اما روش های نوع دوم روش های توصیفی با غیر آزمایشی بوده که اطلاعات مورد نیاز برای پژوهش در محیط طبیعی و بدون دستکاری متغیر مستقل توسط پژوهشگر به دست می آید. لذا یا در نظر داشتن اینکه داده های مورد نیاز پژوهش حاضر نیز در محیط میدانی و طبیعی به دست آمده و هیچ گونه دستکاری متغیر مستقل صورت نگرفته می باشد، از این حیث غیر آزمایشی می باشد. تحقیقات توصیفی خود به چند دسته تقسیم می شوند که یکی از انواع آن تحقیقات همبستگی می باشد. هدف پژوهش همبستگی عبارت می باشد، از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه ارتباط بین این الگوها و متغیرهایی که فرض می گردد بین آنها ارتباط هست. این روش علی‌الخصوص در شرایطی مفید می باشد که هدف آن کشف ارتباط متغیرهایی باشد که در مورد آنها تحقیقاتی انجام نشده می باشد. (سرمد و همکاران، 1377) تحقیقات همبستگی برحسب هدف به سه دسته تقسیم می گردد :

1) مطالعه همبستگی دو متغیری

2) تحلیل رگرسیون[1]

3) تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس

پژوهش حاضر، از آنجایی که هدفش تعیین ارتباط میان تاثیر اعتیاد به کار بر فرسودگی شغلی می باشد، از نوع همبستگی می‌باشد. در ضمن با در نظر داشتن اینکه از روش مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه ها بهره گیری خواهد گردید، در میان تحقیقات همبستگی، این پژوهش از نوع تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس می‌باشد.

 

متغیرها و شاخص های پژوهش

در فرضیه اصلی متغیر مستقل اعتیاد به کار و فرسودگی شغلی متغیر وابسته می باشد.

در فرضیه ها فرعی ابعاد اعتیاد به کار متغیر مستقل و فرسودگی شغلی متغیرهای وابسته هستند.

قلمرو مکانی پژوهش :

قلمرو مکانی این پژوهش کلیه ادارات دولتی شهرستان نطنز می‌باشد.

قلمرو زمانی :

قلمرو زمانی این پژوهش بهمن ماه 1391 تا تیرماه 1392 می باشد.

قلمرو موضوعی پژوهش :

به لحاظ موضوعی این پژوهش در حوزه مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی قلمداد می گردد.

جامعه آماری:

جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارکنان ادارت دولتی شهرستان نطنز می باشد

حجم نمونه و روش نمونه گیری

 در این پژوهش جامعه مورد نظر کارکنان ادارت دولتی شهرستان نطنز می باشد. پس جهت محاسبه حجم نمونه  از ارتباط زیر بهره گیری گردیده می باشد :

[1]– Regression analysis

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • تببین ارتباط میان اعتیاد به کار و ابعاد آن با فرسودگی شغلی
  • ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از فرسودگی شغلی کارکنان
  • آگاه کردن مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی در خصوص پیامدهای منفی اعتیاد به کار
  • تشویق کارکنان به حفظ تعادل میان زندگی و کار

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر اعتیاد به کار بر فرسودگی شغلی کارکنان ادارات دولتی  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید