پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر اعتیاد به کار بر فرسودگی شغلی کارکنان ادارات دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

اعتیاد به کار و شیفته شدن[1] به کار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مفهوم شیفته شدن به کار در پژوهش های صورت گرفته در خصوص فرسودگی[2] کارکنان ظهور یافته می باشد. به مقصود بهبود و زنده ماندن در محیط به گونه مداوم در حال تغییر امروزی ، سازمان ها به جای داشتن کارکنان صرفا “سالم” ، به کارکنان شیفته نیز نیاز دارند. شیفته شدن به کار به یک حالت ذهنی مثبت در خصوص کار تصریح دارد که با نیرومندی، ازخودگذشتگی و جذب شدن شناسائی می گردد. نیرومندی با سطح بالائی از انرژی ،اشتیاق برای صرف کوشش زیاد برای کار و هم چنین مقاومت در روبرو شدن با معضلات مشخص می گردد. از خود گذشتگی به مشغول شدن زیاد با کار و تجربه کردن حس مهم بودن، اشتیاق، غرور و چالش تصریح دارد. در نهایت جذب شدن به ترکیب شدن و درگیر بودن کامل با کار تصریح دارد، به نحوی که زمان برای فرد به سرعت سپری گردیده و فرد به سختی می تواند از کارش جدا گردد.

پس کارکنان شیفته به سختی کارمی کنند(نیرومندی)، به شدت به کار مشغول هستند(از خود گذشتگی) و احساس درگیر بودن با کار دارند(جذب شدن). در این حالت ، آنها به نظر می رسد با معتادین با کار مشابه باشند. لیکن در مقایسه با معتادین با کار ، کارکنان شیفته به کار فاقد امیال وسواس گونه معمولی می باشند. برای آنان کار کردن یک نوع سرگرمی بوده در حالی که  آنان  یک معتاد نمی باشند. آنها به سختی کار می کنند به دلیل اینکه شغلشان را دوست دارند، نه به این دلیل که آنها احساس می کنند به وسیله یک میل درونی شدید که نمی توانند پیش روی آن مقاومت کنند، به سمت کار کشیده می شوند. پس علیرغم اینکه در حقیقت هم معتادین به کار و هم کارکنان شیفته به کار ممکن می باشد به گونه مشابه  به سختی کار کنند، لیکن انگیزاننده های آنان برای انجام کار از پایه با یکدیگر متفاوت می باشند. قابل توجه می باشد که اعتیاد به کار ارتباط مثبتی را با ساعت های کاری بالا دارد در حالی که این ارتباط در خصوص شیفته شدن با کار وجود ندارد.

به گونه اختصار، هم اعتیاد به کار و هم شیفته شدن به کار جزء توجه های فردی(نظیر رفتارها و شناخت ها) به کار بوده که در جنبه رفتاری(سخت کارکردن) مشترک هستند. ولیکن انگیزاننده های زیرمجموعه این دو مفهوم(نظیر جنبه شناختی)متفاوت هستند . معتادین به کار به وسیله امیال درونی قوی ای که نمی توانند در برابر آنان مقاومت کنند، به حرکت واداشته می شوند در حالی که کارکنان شیفته فی نفسه برانگیخته می شوند(Shimazu& Schaufeli, 2009, 496)

 

وابسته های شیفته شدن باکار

به خاطر اینکه شیفته شدن به کار به عنوان نقطه مقابل فرسودگی معرفی گردیده، پس انتظار می رود که شیفته شدن با کار با عدم وجود معضلات سلامتی ارتباط داشته باشد. به راستی مطالعات گذشته عیان نموده اند که شیفته شدن با کار ارتباط ای منفی با ناراحتی های روانی و جسمی دارد.

در ارتباط با رضایت از زندگی ، کارکنان شیفته با کار سخت کار می کنند زیرا آنها کارشان را دوست دارند (انگیزش درونی) نه به خاطر اینکه آنها توسط یک میل درونی قوی به جلو رانده               می شوند.مطالعه های گذشته نشان داده اند که کارکنان شیفته با کار رضایت شغلی بالائی را گزارش نموده اند. به علاوه مصاحبه های کیفی ساختاری نشان داده اند که  کارکنان شیفته با کار عناصری فعال می باشند. هم چنین به نظر می رسد با فعالیت های دیگر بیرون از محیط کاریشان نیز شیفته هستند. این  مطلب بیانگر این موضوع می باشد که رضایت از زندگی آنها بالاست.

در نهایت ، چهار دلیل برای این سوال هست که چرا کارکنان شیفته با کار پیش روی کسانی که با کار خود شیفته نیستند بهتر وظائف خود را انجام می دهند,

[1] – Work engagement

[2] – Burnout

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • تببین ارتباط میان اعتیاد به کار و ابعاد آن با فرسودگی شغلی
  • ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از فرسودگی شغلی کارکنان
  • آگاه کردن مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی در خصوص پیامدهای منفی اعتیاد به کار
  • تشویق کارکنان به حفظ تعادل میان زندگی و کار

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر اعتیاد به کار بر فرسودگی شغلی کارکنان ادارات دولتی  با فرمت ورد