عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر کیفیت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- مدل­های آماری پژوهش

1- در این پژوهش بر مبنای مدل زیر تاثیر دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با افق نگهداری سهام اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایه­گذار مورد مطالعه قرار می­گیرد.

(‏3‑1)
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

Maintenance=a0+a1Forecasting Accuricy[t-3,t-1]+ai ∑Controls+ ε t

لذا اجزای مدل عبارت اند از:

Maintenanc : افق نگهداری سهام اعم از کوتاه مدت یا بلندمدت شرکت سرمایه­گذار.

Forecasting Accuricy: دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر به گونه میانگین در سه سال.

Controls: متغیرهای کنترل متشکل از متغیرهای اندازه شرکت (size ) و رشد شرکت(Growth)و اهرم مالی(Leverage) و کیوتوبین(Tobin’s Q) می­باشد.

2- در این پژوهش بر مبنای مدل زیر تاثیر دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات حجم سرمایه­گذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایه­گذار مورد مطالعه قرار می­گیرد.

(‏3‑2) Δvolume=a0+a1Forecasting Accuricy[t-3,t-1]+ai ∑Controls+ ε t

 

لذا اجزای مدل عبارت اند از:

Δvolume : تغییرات حجم سهام شرکت سرمایه­پذیر در دفاتر سرمایه­گذار

Forecasting Accuricy: دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر به گونه میانگین در سه سال

Controls : متغیرهای کنترل متشکل از متغیرهای اندازه شرکت(size) و رشد شرکت(Growth)و اهرم مالی(Leverage) و کیوتوبین (Tobin’s Q) می­باشد.

3- در این پژوهش بر مبنای مدل زیر تاثیر دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با بازده سهام آن  شرکت در کل آزمون سود مورد مطالعه قرار می­گیرد.

سایت منبع

(‏3‑3) Yield=a0+a1Forecasting Accuricy[t-3,t-1]+ai ∑Controls+ εt

لذا اجزای مدل عبارت اند از:

Yield : بازده سهام شرکت سرمایه­پذیر

Forecasting Accuricy: دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر به گونه میانگین در سه سال.

Controls :  متغیرهای کنترل متشکل از متغیرهای اندازه شرکت(size ) و رشد شرکت(Growth)و اهرم مالی(Leverage) و کیوتوبین (Tobin’s Q) می­باشد.

4- در این پژوهش بر مبنای مدل زیر تاثیر دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با بازده عملیاتی آن شرکت مورد مطالعه قرار می­گیرد.

(‏3‑4) ROA=a0+a1Forecasting Accuricy[t-3,t-1]+ai ∑Controls+ εt

لذا اجزای مدل عبارت اند از:

ROA : بازده عملیاتی شرکت سرمایه­پذیر

Forecasting Accuricy: دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر به گونه میانگین در سه سال

Controls :  متغیرهای کنترل متشکل از متغیرهای اندازه شرکت (size) و رشد شرکت(Growth)و اهرم مالی(Leverage) و کیوتوبین (Tobin’s Q) می­باشد.

5- در این پژوهش بر مبنای مدل زیر تاثیر دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری هر سهم مورد مطالعه قرار می­گیرد.

(‏3‑5) BV/MV=a0+a1Forecasting Accuricy[t-3,t-1]+ai ∑Controls+ εt

لذا اجزای مدل عبارت اند از:

BV/MV : نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم شرکت سرمایه­گذار

Forecasting Accuricy: دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر به گونه میانگین در سه سال.

Controls : متغیرهای کنترل متشکل از متغیرهای اندازه شرکت (size) و رشد شرکت(Growth)و اهرم مالی(Leverage) و کیوتوبین (Tobin’s Q) می­باشد.

6- در این پژوهش بر مبنای مدل زیر تاثیر دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با بازده غیرعادی آن شرکت مورد مطالعه قرار می­گیرد.

(‏3‑6) AR=a0+a1Forecasting Accuricy[t-3,t-1]+ai ∑Controls+ ε t

لذا اجزای مدل عبارت اند از:

AR : بازده  غیرعادی[1] سهام شرکت سرمایه­پذیر

Forecasting Accuricy: دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر به گونه میانگین در سه سال

Controls : متغیرهای کنترل متشکل از متغیرهای اندازه شرکت (size) و رشد شرکت(Growth)و اهرم مالی(Leverage) و کیوتوبین (Tobin’s Q) می­باشد.

[1] abnormal return

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

باتوجه به اهداف مطرح شده فوق و این که این پژوهش تاثیر کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر را بر روی تصمیم­گیری­های شرکت سرمایه­گذار، مورد مطالعه قرار می­دهد لذا سوالاتی که ذهن پژوهشگر را در این راستا به خود مشغول می­کند به تبیین زیر قابل اظهار می باشد:

1-1-1- ­ سوال اصلی پژوهش

آیا بین کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر  با تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری شرکت سرمایه­گذار در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست؟

1-1-2- ­ سوال های فرعی پژوهش

1- آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با افق نگهداری سهام  اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایه­گذار ارتباط معنی داری هست؟

2-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات حجم سرمایه­گذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایه­گذار ارتباط معنا داری هست ؟

3-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با بازده سهام آن  شرکت در کل آزمون سود ارتباط معنا داری هست؟

4-آیا بین دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با بازده عملیاتی آن شرکت ارتباط معنا داری هست؟

5-آیا بین دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات نسبت ارزش دفتری هر سهم به ارزش بازاری آن  طی سال ارتباط معنا­داری هست؟

6-آیا بین دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با بازده غیرعادی آن شرکت ارتباط معناداری هست؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید